Borgerprojekter 2022

Leveret af Forum Vojens

Forum Vojens udbød i forbindelse med årsmødet den 17. marts muligheden for at søge om tilskud til borgerprojekter – med ansøgningsfrist den 19. maj 2022.

Der blev afsat 60.000 kr. til formålet i 2022 og planlagt et borgermøde den 2. juni, hvor der skulle stemmes om prioriteringen af de enkelte projekter.

Ved ansøgningsfristens udløb var der imidlertid kun indkommet 2 ansøgninger på tilsammen 38.000 kr.
De ligger således inden for den beløbsramme, Forum Vojens har afsat, og borgermødet den 2. juni er derfor aflyst.

Forum Vojens´ bestyrelse har behandlet ansøgningerne – der opfylder de kriterier, der fremgår af ansøgningsskemaet – og bevilget de ansøgte beløb.

 

Forum Vojens´ årsmøde den 17. marts 2022

Leveret af Forum Vojens

Torsdag den 17. marts 2022 afholdt Forum Vojens sit årsmøde (generalforsamling) i Frøs Arenas konferencelokaler.

Det var en positiv generalforsamling, der både gav ros til den siddende bestyrelse og en konstruktiv diskussion af lokalområdets og Forum Vojens´ udfordringer og mulige løsninger.

Bestyrelsesberetningen kan læses her. Den gav anledning til en livlig diskussion af (især) følgende temaer:

 • Hvordan får vi de unge og deres forældre engageret i udviklingen af lokalområdet? Hvordan får vi i det hele taget de yngre generationers ønsker synliggjort? Hvordan får vi involveret de ikke-organiserede, som ikke føler sig naturligt hjemme i foreningslivet?
 • Hvad skal der til for at udvikle aktiviteter, der er så relevante for de unge, at de efter endt uddannelse får lyst til at vende tilbage til Vojens-området som voksne?
 • Kan det frivillige foreningsliv i byen organiseres enklere, så det bliver mere robust ift. rekruttering og fastholdelse af ledere og bestyrelsesmedlemmer – således at foreningslivet bliver mindre sårbart over for svingninger i medlemstal?
 • Kan man få ejerne af tomme butikker langs hovedgaden til at imødegå det forfald, der uvilkårligt over tid kommer til at præge facaderne? Eller kan frivillige få lov til at rydde op eller pynte de tomme vinduer?

Resten af dagsordenen forløb gnidningsløst:

 • Regnskabet blev godkendt
 • Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev endeligt konfirmeret
 • Randi Kæstrup Jensen ønskede at træde ud af bestyrelsen og blev erstattet af René Holm. Alle øvrige valg var genvalg.

Ca. 30 deltog i årsmødet – heriblandt 3 kommunalpolitikere.

Den nye bestyrelse har følgende medlemmer:

Karl Posselt
Ditte O’Neill
Anne-Marie Hundebøl
René Holm
Kurt Hansen
Solveig Larsen
Calle Simonsen
Lisa Nielsen – suppleant

 

Borgerprojekter i Vojens

Leveret af Forum Vojens

Her er information om borgerprojekter, som Forum Vojens håber at kunne sætte i gang efter borgermødet, der afholdes i forbindelse med Årsmødet den 17. marts 2022 kl. 19. Se annonce og indkaldelse her.

Forum Vojens´ bestyrelse kan samle og informere om ideer, vi kan motivere og støtte økonomisk, men bestyrelsen har ikke kræfterne til at udføre alle ideerne i praksis

Derfor prøver vi at få flere borgere til at bidrage – på områder, de brænder for – med ideer, og som også er villige til at følge ideerne til dørs

Det har faktisk hele tiden været muligt at søge støtte hos Forum Vojens, men vi vil gerne have flere i gang.

Eksempler på Forum Vojens-støttede projekter, der kan betegnes som borgerprojekter, er bålhytte, shelters, toilet, læskur til discgolf og bord/bænk på krolfbanen i Fritidscentret.

Hvordan?

Forum Vojens afsætter en pulje, hvorfra borgere og foreninger (”aktivitetsgrupper”) kan søge penge til at gennemføre et eller flere projekter.

Kriterier

Projekterne skal i størst muligt omfang:

 • Være borgernære og synlige
 • Være offentligt tilgængelige
 • Have formål, der normalt ikke indgår i offentlige kerneopgaver
 • Så vidt muligt have bredere appel end blot at gavne ansøgerne selv, medlemmer af en forening eller på anden måde en lukket kreds
 • Passe ind i Forum Vojens’ formålsparagraf om at fremme og realisere en fortsat udvikling af Vojens

Deadline for ansøgninger

Projektforslag kan indsendes indtil torsdag den 19. maj 2022.

Udvælgelse

Forum Vojens´ bestyrelse bearbejder og vurderer herefter forslagene i forhold til kriterierne.

På et nyt borgermøde torsdag den 2. juni får de fremmødte lejlighed til at stemme på forslag, så der sker en prioritering og udvælgelse af de forslag, der gør sig fortjent til puljemidler fra Forum Vojens.

Ansøgningsskema

Et meget enkelt ansøgningsskema kan findes her. Udfyld og send det til forumvojens@gmail.com

Spørgsmål

Evt. spørgsmål til ordningen, der i første omgang gennemføres som forsøg i 2022, kan fås på mødet den 17. marts eller kan mailes til forumvojens@gmail.com

1 3 4 5 6 7 8 9 43