Udvikling af svømmefaciliteter i Haderslev kommune

Leveret af Forum Vojens

Tirsdag den 7. juni 2022 holdt Haderslev Kommune informationsmøde om den rapport, NIRAS har udarbejdet til brug for den politiske beslutningsproces om udvikling af svømmefaciliteter i Haderslev kommune. Rapporten er af stor interesse for borgerne i Vojens, idet den også indeholder spændende informationer om Vojens Svømmehal og dens muligheder for at blive endnu bedre. Som måske bekendt har Forum Vojens bl.a. foreslået, at svømmehallen udbygges med et terapibassin.

Konsulentrapporten kan ses ved at klikke her eller på forsidebilledet nedenfor.

Hvad der kommer til at ske med rapporten, afgøres i forbindelse med den kommunale budgetlægningsproces, der afsluttes i oktober.

Indtil da er der mulighed for via lobbyvirksomhed at påvirke politikerne. I første omgang er det Kultur- og Fritidsudvalget, der skal indgive budgetønsker til kommunalbestyrelsen. Det sker allerede den 22. juni 2022.

Forum Vojens har den 16. juni 2022 sendt dette brev til kommunens Kultur- og Fritidsudvalg.

Borgerprojekter 2022

Leveret af Forum Vojens

Forum Vojens udbød i forbindelse med årsmødet den 17. marts muligheden for at søge om tilskud til borgerprojekter – med ansøgningsfrist den 19. maj 2022.

Der blev afsat 60.000 kr. til formålet i 2022 og planlagt et borgermøde den 2. juni, hvor der skulle stemmes om prioriteringen af de enkelte projekter.

Ved ansøgningsfristens udløb var der imidlertid kun indkommet 2 ansøgninger på tilsammen 38.000 kr.
De ligger således inden for den beløbsramme, Forum Vojens har afsat, og borgermødet den 2. juni er derfor aflyst.

Forum Vojens´ bestyrelse har behandlet ansøgningerne – der opfylder de kriterier, der fremgår af ansøgningsskemaet – og bevilget de ansøgte beløb.

 

Forum Vojens´ årsmøde den 17. marts 2022

Leveret af Forum Vojens

Torsdag den 17. marts 2022 afholdt Forum Vojens sit årsmøde (generalforsamling) i Frøs Arenas konferencelokaler.

Det var en positiv generalforsamling, der både gav ros til den siddende bestyrelse og en konstruktiv diskussion af lokalområdets og Forum Vojens´ udfordringer og mulige løsninger.

Bestyrelsesberetningen kan læses her. Den gav anledning til en livlig diskussion af (især) følgende temaer:

  • Hvordan får vi de unge og deres forældre engageret i udviklingen af lokalområdet? Hvordan får vi i det hele taget de yngre generationers ønsker synliggjort? Hvordan får vi involveret de ikke-organiserede, som ikke føler sig naturligt hjemme i foreningslivet?
  • Hvad skal der til for at udvikle aktiviteter, der er så relevante for de unge, at de efter endt uddannelse får lyst til at vende tilbage til Vojens-området som voksne?
  • Kan det frivillige foreningsliv i byen organiseres enklere, så det bliver mere robust ift. rekruttering og fastholdelse af ledere og bestyrelsesmedlemmer – således at foreningslivet bliver mindre sårbart over for svingninger i medlemstal?
  • Kan man få ejerne af tomme butikker langs hovedgaden til at imødegå det forfald, der uvilkårligt over tid kommer til at præge facaderne? Eller kan frivillige få lov til at rydde op eller pynte de tomme vinduer?

Resten af dagsordenen forløb gnidningsløst:

  • Regnskabet blev godkendt
  • Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev endeligt konfirmeret
  • Randi Kæstrup Jensen ønskede at træde ud af bestyrelsen og blev erstattet af René Holm. Alle øvrige valg var genvalg.

Ca. 30 deltog i årsmødet – heriblandt 3 kommunalpolitikere.

Den nye bestyrelse har følgende medlemmer:

Karl Posselt
Ditte O’Neill
Anne-Marie Hundebøl
René Holm
Kurt Hansen
Solveig Larsen
Calle Simonsen
Lisa Nielsen – suppleant

 

1 10 11 12 13 14 15 16 51